تماس با ما
نشانی : شیراز - خیابان زند - جنب هلال احمر - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری - مدیریت روابط بین الملل
تلفن : 2122385
دورنگار : 2307594
پیش شماره : 0711
صندوق پستی : 1978-71345
پست الکترونیک:        int-office@sums.ac.ir